PINB

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
jako organ administracyjny, powołany jest do realizacji zadań określonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.

Do jego kompetencji należą zadania określone w art. 83 ust. 1 powołanej ustawy
, która brzmi:
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ust. 2, art. 71a, art. 74, art. 75 ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76, art. 78 oraz art. 97 ust. 1.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin wykonuje swoje zadania przy pomocy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin z siedzibę w Lublinie, przy ul. Chopina 5, II p. Tel./fax 0-81 534-47-73 lub 0-81 534-47-72

Godziny pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
w godz. 730 - 1530 we wszystkie dni tygodnia oprócz dni ustawowo wolnych i sobót.


OGŁOSZENIE
z dnia 16.05.2017 r.

16 czerwca 2017 r. - dzień wolny od pracy

W związku z Zarządzeniem Nr 2 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 2017 r.  dniem wolnym od pracy dla pracowników urzędów administracji rządowej informujemy, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego miasta Lublin dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) będzie nieczynny, natomiast 24  czerwca 2017 r. (sobota) wyznacza się dniem pracy.